Imagen2

Imagen40

Extraescolares

extras

Campamento

Imagen60

Contido Xeral

Contido Xeral (83)

Segundo instrucións recibidas pola Consellería de Educación, retrásase o inicio do curso escolar para secundaria aos días 23, 24 e 25 de setembro.

Mantense o inicio escalonado, como estaba previsto, coa mesma distribución dos cursos.

Estimadas familias

Celebraremos unha reunión para os pais/nais titores/as cos seguintes temas a tratar:
• Protocolo Covid do centro
• Medidas adoptadas para o inicio do curso escolar 2020-2021
• Instrucións do titor/a

As datas e horarios das reunións serán as seguintes:

Xoves, 3 de setembro:

09:30: 1º Educación Primaria

10:30: 5º Educación Infantil (4 anos)

12:00: 6 Educación Infantil (5 anos)

13:00: 2º Educación Primaria

16:30: 4º Educación Primaria

17:30: 5º Educación Primaria

18:30: 3º Educación Primaria

Venres, 4 de setembro:

12:00: 4º Educación Infantil (3 anos)

13:00: 6º Educación Primaria

Martes, 8 de setembro:

09:30: 1º Educación Secundaria

10:30: 2º Educación Secundaria

12:00: 3º Educación Secundaria

13:00: 4º Educación Secundaria


A reunión se celebrará no patio de columnas, respetando a distancia de seguridade.

 

Pregamos asista un único proxenitor para cumplir co aforo permitido, sendo obrigatorio o uso da máscara.Informámoslles que no DOG do xoves 9 de xullo de 2020, publicouse o calendario escolar para o curso 2020/2021, polo que se establece que o día 10 de setembro será a data de inicio de curso para Ed. Infantil e Primaria, e para a ESO será o día 16 de setembro.

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por Orde do 12 de maio de 2020 regula a participación no fondo solidario de libros de texto e convoca axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Ed. Primaria, Ed. Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/2021 (DOG de 19 de maio de 2020) (Códido de procedemento ED330B)

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO:

Para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria, e en 1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Secundaria Obrigatoria.

A asignación de libros de texto do fondo realizarase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO:

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte para o alumnado matriculado en 1º e 2º de Ed. Primaria:

$11.     Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €

$12.     Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 € : 140 €

Para o alumnado matriculado en EE a contía das axudas será de 275 €.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR:

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado o alumnado matriculado en Ed. Primaria e en Ed. Secundaria Obrigatoria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € será de 50 €.

O alumnado de Educación Especial será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

A renda per cápita familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Cando presentase declaración do imposto sobre a renda no exercicio fiscal 2018, sumaranse os recadros 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro); cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

$1a)     Os pais non separados legalmente nin divorciados.

$1b)    Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados

$1c)     Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

$1d)    Os/as fillos/as solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

$1e)     Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

$1f)      A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/da alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Non terá a consideración de membro computable a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar en 31 de decembro de 2018.

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

As persoas beneficiaria de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán, entre outras, as seguintes obrigas:

$11.     Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019/20 (Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE sempre que os libros ou o material non se poidan reutilizar). Esta devolución será escalonada e organizada polo centro, mantendo as medidas de protección individualizada. Recibirán instrucións ao respecto.

$12.     Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2020/2021 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

$1·         Poderán presentar solicitudes (PERSOA SOLICITANTE) os pais, nais , titores ou representantes legais do alumnado.

$1·         A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso.

$1·         As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na apliación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

Este formulario (Anexo I) tamén estará dispoñible no portal educativo, enderezo http:www.edu.xunta.gal ou nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

Debido a esta situación excepcional, a entrega presencial das solicitudes farase nas seguintes quendas:

DATA

CURSO ACTUAL

HORARIO

1 xuño

3º ESO

9:00 a 12:00

2 xuño

2º ESO

9:00 a 12:00

3 xuño

1º ESO

9:00 a 12:00

4 xuño

6º EP

9:00 a 12:00

5 xuño

5º EP

9:00 a 12:00

8 xuño

4º EP

9:00 a 12:00

9 xuño

3º EP

9:00 a 12:00

10 xuño

2º EP

9:00 a 12:00

11 xuño

1º EP

9:00 a 12:00

12 xuño

6º EI (5 anos)

9:00 a 12:00

Os pais/nais con varios fillos/as no centro elixirán unha soa data para a entrega da solicitude.

Aqueles pais/nais que non poidan axustarse a este calendario deberán poñerse en contacto coa secretaría do centro para concertar unha nova cita.

$1·         A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado.

DOCUMENTACIÓN

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

$1a)Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar) (TODOS)

$1b)Copia do Libro de Familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algúns dos seguintes medios:

$1o    Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador

$1o    Certificado ou volante de convivencia

$1o    Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

$1c)Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia

PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES

O prazo para a presentación de solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020.

Publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Púablicas e Xustiza que, no ámbito educativo, estableceu, entre outros, os seguintes acordos:

– Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Estimadas familias:
Todos os profes do cole quixemos colaborar na edición de este vídeo para animar e apoiar aos vosos fillos e fillas.Pensamos que eles son os verdadeiros protagonistas,heroes e heroínas nesta situación excepcional.
Queremos dedicarlle este vídeo con todo o noso cariño para que saiban que os botamos moito de menos e que desexamos de todo corazón que estean ben.
Unha aperta. ¡Queda na casa!...https://youtu.be/4K6wx-6w0UM

Hola familias:
Queremos felicitaros a tod@s por el buen trabajo que estáis haciendo desde casa con vuestros hijos/as. Claro ejemplo de esto es el video que os presentamos a continuación, que nos ha enviado una familia del cole y esperamos que os guste y emocione tanto como a nosotros.
Nos encanta recibir muestras de cariño por vuestra parte y en nombre de todo el claustro de profesores os envíamos un fuerte abrazo y todo nuestro ánimo para superar esta situación.
Poneros en contacto con nosotros para todo lo que necesitéis.

Ahí va el video!!!
Quédate en casa!!!!...https://youtu.be/RAgQ1AKE_Ns

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará unha semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes.

Dende o luns 16 de marzo todos os centros educativos galegos permanecerán pechados en todos os niveis educativos durante catorce días. A Xunta de Galicia tomou esta decisión como medida preventiva frente o avance do coronavirus.

O Goberno autonómico recomenda non asistir mañán ás clases aínda que o centro educativo permanecerá aberto para aquelas familias que o precisen, incluídos os servizos de aula matinal, comedor e aula sobremesa para os usuarios habituais.

Os/as nenos/as levarán hoxe o boletín de notas correspondente á 2ª avaliación.

Quedan tamén suspendidas todas as actividades extraescolares, incluída a de piscina organizada pola ANPA, a partir de mañán.

A esta hora aínda non temos instrucións oficiais polo que non podemos dar máis indicacións polo momento. Solicitamos tranquilidade e que estedes atentos ás comunicacións que vos iremos enviando nos vindeiros días.

Estimadas familias:

O martes 3 de marzo os alumnos/as de 5º de Ed. Primaria terán unha saída á ópera no Teatro Salesianos en Vigo en horario de mañá para asistir á representación de “GUILLERMO TELL”, baseada musicalmente na ópera de Rossini do mesmo nome e dramatúrxicamente na lenda popular adaptada para nenos e nenas.

O prezo da actividade é de 7,00 €, que deberán ser entregados á titora como último día o venres 28 de febreiro.

Teñen que vir vestidos co chándal e a camiseta do colexio.

IniciarPrevio123456SiguienteFin
Página 1 de 6